Regulamin

wersja z dnia 6 kwietnia 2021 roku

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostarczania treści cyfrowych przez Usługodawcę, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostarczania treści cyfrowych, jak również tryb postępowania reklamacyjnego. 
 2. Usługodawcą jest Kamila Kozak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Teatr Muzyczny Syrenka Kamila Kozak (NIP: 9522044308).
 3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą następujących form:
  poczta elektroniczna: biuro@teatrmuzycznysyrenka.pl;
  poczta tradycyjna: ul. Nowa 3, 05-075 Warszawa;
  formularz kontaktowy dostępny na stronie teatrmuzycznysyrenka.pl/kontakt.

§2
Definicje

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Konsument – Usługobiorca posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Od 1 stycznia 2021 roku w zakresie określonym w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w art. 3855 Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;
 3. Usługobiorca – osoba zawierająca z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub umowę o dostarczanie treści cyfrowych przez Usługodawcę;
 4. Usługodawca – Kamila Kozak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Teatr Muzyczny Syrenka Kamila Kozak (NIP: 9522044308);
 5. Regulamin – niniejszy regulamin;
 6. Serwis – platforma internetowa umożliwiająca Usługodawcy prezentowanie zakresu świadczonych usług, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz o dostarczanie treści cyfrowych, jak również świadczenie usług drogą elektroniczną i dostarczanie treści cyfrowych, dostępna pod adresem teatrmuzycznysyrenka.pl.

§3
Wymagania techniczne i zasady korzystania z Serwisu

 1. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na korzystanie z Serwisu to: 
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz z możliwością odtwarzania dźwięku i obrazu;
  2. uaktualniona przeglądarka Internetowa obsługująca JavaScript;
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Serwisu i treści cyfrowych w razie niespełnienia przez Kupującego warunków określonych w ust. 1 powyżej, jak również za ewentualne niedogodności w odtwarzaniu treści cyfrowych z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy (np. niska jakość połączenia internetowego) lub awarii urządzenia Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca powinien stosować oprogramowanie antywirusowe w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania przez podmioty nieuprawnione.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, usług oraz treści cyfrowych dostarczanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 5. Usługobiorca nie może zakłócać funkcjonowania Serwisu oraz dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 6. Usługodawca oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§4
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w postaci utworzenia i utrzymywania konta Usługobiorcy w Serwisie. Z chwilą utworzenia konta, zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Konto umożliwia Usługobiorcy zamawianie i odtwarzanie treści cyfrowych, zamówionych na zasadach określonych w § 5 Regulaminu. 
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w poufności danych dostępowych do swojego konta. 
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci utrzymywania konta w Serwisie zawierana jest na czas nieokreślony. 
 5. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia konta Usługobiorcy, który nie będzie posiadał aktywnych treści cyfrowych w swoim koncie, co równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 6. Ponadto, Usługobiorca jest również uprawniony do usunięcia konta w Serwisie z własnej inicjatywy, co skutkować będzie utratą dostępu do treści cyfrowych zgromadzonych w ramach konta.

§5
Zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych 

 1. Zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
 2. W celu zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych Usługobiorca powinien wybrać interesujący go spektakl oraz złożyć zamówienie za pośrednictwem Serwisu.
 3. Po złożeniu zamówienia, Usługobiorca otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych wraz ze szczegółami zamówienia. 
 4. Kupujący uzyskuje dostęp do treści cyfrowych, który trwa 3 lub 5 dni od daty udostępnienia treści cyfrowych (w zależności od rodzaju nagrania, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany na etapie prezentacji produktu), chyba że w opisie usługi wyraźnie zaznaczono inaczej.

§6
Cena i sposoby płatności

 1. Ceny usług podane w Serwisie są w kwocie brutto, wyrażonej w złotych polskich, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Ceny po umieszczeniu w koszyku zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT o ile transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
 2. Ewentualne promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin właściwej promocji stanowi inaczej.
 3. Płatności za usługi odbywają się za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej, który dostępny jest w momencie zakupu lub za pośrednictwem rachunku bankowego.
 4. Usługodawca dokumentuje zamówienie usługi za pomocą faktury VAT (ewentualnie paragonu lub rachunku) doręczonej na adres poczty elektronicznej Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę. Kupujący jest uprawniony do zażądania doręczenia faktury VAT w formie papierowej poprzez przekazanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Kupującego. 

§7
Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. W celu odstąpienia od umowy Usługobiorca będący Konsumentem powinien złożyć Usługodawcy stosowne oświadczenie. W tym celu Usługobiorca może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie może zostać również wysłane na adres e-mail Usługodawcy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
 1. w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 2. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał usługę w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 
 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Usługobiorcy będącemu Konsumentem koszty za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca. Usługobiorca zobowiązany jest do wskazania Usługodawcy numeru rachunku do zwrotu środków. Usługodawca za zgodą Usługobiorcy jest uprawniony do zwrotu środków za pomocą innego sposobu płatności, który nie wiąże się dla Usługobiorcy z dodatkowym kosztem.

§8
Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Usługodawcy w ramach wykonania umowy mogą być objęte prawem autorskim. 
 2. Usługobiorca nie jest uprawniony do kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób przesłanych materiałów bez zgody Usługodawcy, chyba że jego działanie mieści się w granicach działania dozwolonego przepisami prawa.
 3. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do materiałów przekazanych w ramach wykonania umowy, jeżeli Usługobiorca korzysta z nich w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub treścią przepisów prawa.

§9
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy oraz w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcę, przedmiot reklamacji oraz żądanie Usługobiorcy związane ze składaną reklamacją.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na podany przy zawarciu umowy adres poczty elektronicznej, chyba że Usługobiorca w sposób wyraźny wskaże inny adres. Usługodawca jest ponadto uprawniony do udzielenia odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 4. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi takiemu Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.uokik.gov.pl.

§10
Dane osobowe i polityka cookies 

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę dostępnymi w klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych, która znajduje się pod adresem teatrmuzycznysyrenka.pl/polityka-prywatnosci
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami stosowania plików cookies w Serwisie Usługodawcy dostępnymi w polityce cookies, która znajduje się pod adresem sklep.teatrmuzycznysyrenka.pl/polityka-cookies. 
 3. Usługobiorca składając zamówienie i rejestrując konto, zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, w sposób umożliwiający identyfikację i kontakt z Usługobiorcą. 
 4. Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka utraty integralności danych osobowych.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest nieprzerwanie dostępna na stronie internetowej pod adresem teatrmuzycznysyrenka.pl/regulamin . Sposób udostępnienia Regulaminu umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie poprzez zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w dowolnym momencie.
 2. Nagłówki opisowe zostały wprowadzone wyłącznie celem ułatwienia posługiwania się treścią Regulaminu i nie mają wpływu na jego wykładnie lub treść. 
 3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami wybór prawa nie pozbawia ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu. 
 5. Wszelkie spory wynikające z zawartej na podstawie Regulaminu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy, przy czym przedmiotowe określenie właściwości sądu nie znajduje zastosowania w przypadku Usługobiorców będących Konsumentami.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zmiany w przepisach prawa lub zmian w modelu świadczenia usług lub zmian sposobu zawierania umów, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, który będzie posiadać aktywne konto. Aktualnie obowiązująca wersja Regulaminu każdorazowo znajdować się będzie na stronie internetowej Usługodawcy, w sposób umożliwiający Usługobiorcy jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.  

Formularz odstąpienia od umowy